WhatsApp (84) 782 666660 | info@vietdutch.com

Chứng chỉ

ISO - 90012008


Năm 2016, VIETDUTCH nhận được chứng chỉ của VINACERT. VINACERT là tổ chức chứng nhận đầu tiên được thành lập tại Việt Nam hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận của VINACERT được công nhận trên toàn cầu thông qua việc công nhận JAS-ANZ - một thành viên sáng lập của Diễn đàn Công nhận Quốc tế (IAF)

Copyright © 2021 - Allright reserved. Công ty Cổ phần Vietdutch Quốc tế